แบบ บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 30 ตาราง วา

303 ตารางวา 30204010 เมตร สวนประกอบของบาน. สำหรบโพสนขอนำเสนอแบบบาน2ชน ขนาดเลกๆ ดไซนสวยงาม ทนสมย และทสำคญ สามารถปลกสรางไดบนพนทขนาดเลก ทมขนาดตงแต 31 ตรว.


แบบบ าน W 127 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 221 ตารางเมตร ขนาดท ด น 65 ตารางวา ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม บ าน

2 หองนอน 1 หองนำ พนทใชสอย 60 ตารางเมตร งบประมาณในการกอสราง 230000 บาท.

แบบ บ้าน 2 ชั้น พื้นที่ 30 ตาราง วา. ขายบานเดยวสาทร พนท 100ตารางวา. ประกอบดวย 5 หองนอน 7 หองนำ 4 ทจอดรถ. บาน 2 ชน สไตล Contemporary Design 3 หองนอน 3 หองนำ พรอมทจอดรถ 2 คน เหมาะกบชวตทนสมยของคนรนใหม ทเนนความเรยบงายและประโยชนใชสอย โดดเดนดวยหนาตางทรงสง.

พนทใชสอย 287 ตารางเมตร ขนาดทดน 130 ตารางวา ประกอบดวย 2 หองนอน 2 หองนำ รวมหองนำผสงอาย หองนอนแมบาน หองครว หองกนขาว หองนงเลน พนทซกลาง เฉลยงหนาบาน. แบบบานสองชนหนาแคบ พนทใชสอย 14435 ตารางเมตร ขนาดทดน 4026 ตารางวา 9701660 เมตร กวางxลก ชนบนประกอบดวย หองนอนใหญมระเบยง หองนอน หองอเนกประสงค และหองนำสวนกลาง. สวนทเปนโถงกลางของบาน มพนทรวมราว 2666 ตารางเมตร โดยแบงเปนทงหองนงเลนและหองครว จดแบบเปดโดยใชฉากกนแบงบรเวณแบบคราว ดวยพนททมคอนขางจำกดน.

ขนาดทดน เนอทดนประมาณ 320 ตารางวา กวาง 3470. แบบบาน W-112 บาน 2 ชน หองนอน 3 หอง หองนำ 2 หอง ทจอดรถ 1 คน พนทใชสอย 140 ตารางเมตร ขนาดทดน 45 ตารางวา กวาง 11 เมตร ยาว 17 เมตร. ซอยสวนพล ซอย3 ขายบานเดยว 2 ชน ขนาด 100 ตารางวา พนทใชสอย 145 ตรม.

แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน แตงผนงปนเปลอยสวยดบ 2 หองนอน 1 หองนำ พนทใชสอย 60 ตรม. ลกษณะบาน 2 ชน หองนอน 4 หอง หองนำ 4 หอง ทจอดรถ 2 คน พนทใชสอย 420 ตารางเมตร ขนาดทดน 102 ตารางวา กวาง 20 เมตร ยาว 17 เมตร. สรางบาน 2 ชน ในทดน 30 ตารางวา ตองใชเงนประมาณเทาไหรครบ กระทคำถาม.

Contemporary House Design House Contemporary Style Contemporary House House Plans. แบบบาน W-131 บาน 2 ชน หองนอน 4 หอง หองนำ 3 หอง ทจอดรถ 1 คน พนทใชสอย 223 ตารางเมตร ขนาดทดน 60 ตารางวา กวาง 12 เมตร ยาว 20 เมตร. ประกอบดวย 3 หอง.

เนอทแค 21 ตารางวา หลายคนอาจจะนกไมถงวามนจะสรางบานได โดยเฉพาะบาน 2 ชนแทบเปนไป. 17แบบบานหลงนอยยกพนตำ ออกแบบเพอการพกผอนสดชลล มาพรอมระเบยงเลกๆ ประกอบดวย 1 หองนอน 1 หองนำ พนทใชสอย 30 ตารางเมตร งบกอสราง 350000 550000 บาท ไมรวมตกแตง. ขนาดตวบาน กวาง 3022 เมตร ลก 3150 เมตร.

บนทกโดย Pd House homebuilder. แบบ 31 หองนอน 2 หองนำ 1หองแมบานแบบ. คนพบพนนและอกมากบน Wood Home Series – Contemporary House Design โดย Pd House.

แบบบานสองชน a-30 3 หองนอน 2 หองนำ ขนาดของตวบาน กวาง 900 มลก 940 ม. ขนาดทดนอยางนอย กวาง 17 เมตร ลก 20 เมตร. ขนไป งานนถงจะมทดนขนาดเลกๆ ก.

3 หองนอน 4 หองนำ. แบบบาน เบญจมาศ เปนแบบบานกระทดรด ทรงหร ราคาประหยด ภายในกวางขวางเทยบเทาบานขนาดกลาง ใชประโยชนไดครบครน. แบบบาน 3 D-EX- 07.

แบบบาน 2 ชน. แบบบานชนเดยว พนทใชสอยประมาณ 100 ตารางเมตร ขนาด 3 หองนอน 1 หองนำ DoIDEA – 20102017.


ป กพ นในบอร ด แบบบ านใหม ของ Pd House


แบบบ าน W 427 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 223 ตารางเมตร ขนาดท ด น 60 ตารางวา ร ปแบบบ าน แบบบ านสม ยใหม บ าน


บ านสวนผ ก อย แบบง าย ๆ ในพ นท 30 ตารางเมตร บ านไอเด ย แบบบ าน ตกแต ง บ าน เว บไซต เพ อบ านค ณ ผ งบ าน บ านสไตล ค นทร แปลนบ านขนาดเล ก


แบบบ าน F 151 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 4 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 317 ตารางเมตร ขนาดท ด น 98 ตารางวา กว าง 1 ร ปแบบบ าน ผ งบ าน บ าน


แบบบ าน W 133 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 275 ตารางเมตร ขนาดท ด น 83 ตารางว ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย บ าน


แบบบ าน W 112 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 140 ตารางเมตร ขนาดท ด น 45 ตารางวา ก ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน ผ งบ าน


แบบบ าน F 211 บ าน 2 ช น ห องนอน 2 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 200 ตารางเมตร ขนาดท ด น 80 ตารางวา กว าง 20 บ าน บ านในฝ น ผ งบ าน


Wa 132 ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย


ป กพ นในบอร ด Fire Home Series Modern Style House


แบบบ าน W 115 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 142 ตารางเมตร ขนาดท ด น 56 ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน


แบบบ าน Wa 470q บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 163 ตารางเมตร ขนาดท ด น บ านสไตล ร วมสม ย ออกแบบบ าน แปลนแบบบ าน


แบบบ าน W 116 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง พ นท ใช สอย 132 ตารางเมตร ขนาดท ด น 43 ตารางวา กว าง 11 50 เมตร ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน ผ งบ าน


แบบบ าน W 116 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 2 ห อง พ นท ใช สอย 132 ตารางเมตร ขนาดท ด น 43 ตารางวา กว าง 11 50 เมตร ยาว ร ปแบบบ าน ผ งบ าน บ าน


แบบบ าน W 131 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 223 ตารางเมตร ขนาดท ด น 60 ตารางวา ก ร ปแบบบ าน ผ งบ าน ออกแบบบ าน


แบบบ าน W 991 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 1 ค น พ นท ใช สอย 203 ตารางเมตร ขนาดท ด น 72 ตารางวา กว าง 1 ร ปแบบบ าน บ าน ผ งบ าน


ป กพ นในบอร ด Wood Home Series Contemporary House Design


แบบบ าน F 167 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 492 ตารางเมตร ขนาดท ด น 136 ตารางวา กว าง ร ปแบบบ าน ผ งบ าน บ าน


แบบบ าน Me 733 บ าน 2 ช น ห องนอน 3 ห อง ห องน ำ 5 ห อง ท จอดรถ 3 ค น พ นท ใช สอย 531 ตารางเมตร ขนาดท ด น 200 ตารา ร ปแบบบ าน บ านสไตล ร วมสม ย บ าน


แบบบ าน W 136 บ าน 2 ช น ห องนอน 4 ห อง ห องน ำ 3 ห อง ท จอดรถ 2 ค น พ นท ใช สอย 400 ตารางเมตร ขนาดท ด น 82 สถาป ตยกรรมบ าน แบบบ านสม ยใหม ผ งบ าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *