เปนยงไงกนบางคะ สำหรบบานชนเดยวสไตลโมเดรน โทนสเทา ขนาด 2หองนอน 1หองนำ 1หองพระ 1หองครว 1หองโถง งบกอสราง410000บาท โดยบานหลงนเปนของคณ Kattika Chaengthatsana. รวม 30 แบบแปลนบานชนเดยว 1 หองนอน 1 หองนำ […]

เจอแบบน ไหวเหรอ ล กเป ด ความน าร กความสวย แม เป ดสะกดใจ เราแล ว น องม กสายอ อยช ดๆพ ล นจะไหวเหรอเด […]

แบบบ านช นเด ยว สไตล โมเด ร นเพ งหมาแหงน ขนาดกระท ดร ด ล กษณะบ านแบบหล งคาเพ งหมาแหงน พ นส งเล […]

แปลนบาน ดอทคอม โดย บรษท มตรบรพา จำกด. แปลนบานตวแอล 2 ชน 4 หองนอน มหองนงเลนชนบนและชนลางของงตวบาน มทจอดรถมากถง 3 คน และยงมเฉลยงและระเบยงทสามารถมองเหนสระวายนำได เปนแปลนบานตวแอลสอง. แปลนบ านฟร 2 […]

เหนขายกนประมาณคละ 1300-1600 จะซอมาเปลยนแทนลำโพงของเดม ใชฟอนตเดม มราจตวทอป จะซอแคคหนา. 2556 1 ครง 1000 บาท. Focal Expert P25f ส นค าใหม ราคา 8 500 […]

ชางทำหลงคาทกชนด รบออกแบบทำโครงหลงคาโรงรถ หลงคาบานเดยว หลงคาลานจอดรถหางสรรพสนคา หลงคาทางเดนลานจอดรถเพอเขาหาง ตอเตมหลงคาโรงรถ หลงคาบานทาวนเฮาส. หากใครชอบโรงจอดรถทดไมหวอหวาเทาไหรแนะนำใหลองสรางโรงจอดรถแบบนเลย ใชเหลกทำเปนเสาเพอรบนำหนกแลว ออกแบบเปนหลงคาทรงแบนเพอใหดทนสมยแลวทำฝาโดยใช. แบบประต โรงจอดรถ ทางเข าบ าน บานเล อนไม บ านไอเด ย […]