แบบบาน ชนเดยวโทนสขาวตดเทา งบ 800000 บาท. บานปนสขาวทรงสเหลยมผนผาดสวยโมเดรนแบบไมตกแตงอะไรมาก เตมความนาอยอบอนดวยบานประตและหนาตางไมสโอคธรรมชาต ทกบานมกระจกใสเพอใหเปดประตและ. แบบบ านโมเด ร นเพ งหมาแหงน 3 ห องนอน โปร งโล งด วยผน […]

แปลนพน แปลนบาน รหส pp059 แบบบานชนเดยว 2 หองนอน 1 หองนำ หองรบแขก โถง ระเบยง. แบบบานชนเดยว สไตลโมเดรนทรอปคอล พนทใชสอย 172 ตรม. แปลนบ านช นเด […]