บ้าน โม เดิ ร์ น ไม่ เกิน 3 แสน

50 แบบบาน สไตลโมเดรน ทกหลงสรางดวยงบ 2-6 แสนบาท. อยในงบ ไมเกน 4 แสนบาท.


50 แบบบ าน สไตล โมเด ร น แต ละหล งท งหมดน สร างด วยงบ 2 6 แสนบาท แปลน บ านขนาดเล ก ผ งบ าน แบบชานบ าน

ราคาไมเกน 5 แสน.

บ้าน โม เดิ ร์ น ไม่ เกิน 3 แสน. 39บานตากอากาศขนาดเลกๆ สไตลโมเดรน ออกแบบใหมความเรยบงายของบาน พรอมวสดจากไม ขนาด 36 ตรม. ราคา 350000 บาท ไมรวมคาขนสง ไมรวมงานคอนกรต. แบบบานงายๆ ชนเดยว งบไมเกน 320000.

บานชนเดยวสไตลโมเดรน 3 หองนอน ในงบเพยง 420000 บาท กอสรางทจงหวดบงกาฬ เจาของผลงาน. แบบบานสไตลโมเดรน เพอนคนไหนกำลงมองหาแบบบานโมเดรน กำลงเลอกซอบาน หรอตองการไอเดยบานไปใชประโยชน ในวนน. บานนใชเวลาสรางไมเกน 3 เดอน งบ 4 แสน.

10 อนดบ บานทาวนโฮมราคาเรมตนไมเกน 3 ลาน ทนาสนใจ เชคราคาคอม. – แบบบานชนเดยวราคาไมเกน 5 แสน จากกรมโยธา – แบบบานราคาไมเกนลานทงชนเดยวและ 2 ชน. ขนาดบาน กวาง 36 เมตร ยาว 54 เมตร.

4บานโมเดรนลอฟทรมคลอง ทำเอง 90 ดวยงบประมาณไมเกน 300000 บาท. แบบบานโมเดรน 2 ชน ราคา ไมเกน 300000 บาท. ขนาด 2 หองนอน 1 หองนำ 1 หองโถง พรอมหองครว.

แขงแรง ไมรอน ประหยดไฟ สวยงาม 1 หองนอน 1 หองนำ 1 ระเบยง พรอมระบบไฟฟา และกระเบองยางภายใน. แบบ บาน โม เด ร น ชน เดยว งบ 1 แสน. แบบ บาน ชน เดยว โม เด ร น 3 แสน.

แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน 2 หองนอน 1 หองนำ ทำเลรมนำลมเยนสบาย. แบบบานโมเดรน แปลน 3 มต ราคาไมเกน 300000. 1 หองนอน 1 หองนำ พนทใชสอย 60 ตารางเมตร งบประมาณในการกอสราง 250000 บาท.

บานสไตลโมเดรนขนาดกะทดรด พนทใชสอยเพยงพอสำหรบครก ในงบประมาณ 250000 บาท. แบบบาน แบบบานสองชนแนวโมเดรนทรอปคอล 3 หองนอน 3 หองนำ สวยงามทนสมย ใสดเทลธรรมชาตลงในการตกแตง งบกอสราง 23 ลานบาทแบบบานชน. สำหรบรายละเอยดและฟงกชนภายใน แบบบานโมเดรนทรอปคอลชนเดยวหลงน ประกอบดวย 3 หองนอน 1 หองนำ 1 หองครว และ 1 หองโถงกลางพกผอน.

บ านสวยหล กแสน บ านเล กขนาด 2 ห อง. 5 แสน 1 ลานบาท. แบบบาน งบไมเกน 3 แสน.

5บานโมเดรนชนเดยว แบบบานพอเพยง พนทใชสอย ประมาณ 50 ตรม. ดบานทกประเภท บานเดยว บานแฝด ทาวนเฮาส ทาวนโฮม Townhouse Townhome โฮม. ดาวน สมเดจ โม เด ร น โฮมบาน นอค ดาวน 2 ชนบาน นอค ดาวน ราคา ไม เกน สอง แสน.

40 แบบบานสไตลโมเดรน งบเรมตน 3 แสน. แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ ราคาไมเกน 8 แสน. แบบบานชนเดยวแนวโมเดรนทรอปคอล 3 หองนอน 2 หองนำ สสนสวยงาม พนท 130.

2 หองนอน 1 หองนำ พนทใชสอย 66 ตรม. แบบบานชนเดยวราคาประหยด ตกแตงสไตลโมเดรน 2 หองนอน 2 หองนำ ในงบกอสรางเพยง 495000 บาท. บาน ชน เดยว สไตล โม เด ร น.

หองแถวอาคารพาณชย บาน นอค ดาวนบาน นอค ดาวน ราคา ถกแบบ บาน นอค ดาวน สวย ๆแบบ บาน นอค ดาวนบาน นอค ดาวน สมเดจ โม เด ร น โฮมบาน.


แบบบ านโมเด ร นลอฟท แบบเร ยบง าย พ นท ใช สอย ประมาณ 50 ตร ม หน าบ านกว าง 7 5 เมตร ล ก 10 5 เมตร รวมเฉล ยง ส วนความล สร างบ าน แบบชานบ าน สถาป ตยกรรมบ าน


แบบบ านโมเด ร นช นเด ยวราคาประหย ด 3 ห องนอน ในงบประมาณ 830 000 บาท บ านในฝ น บ าน แปลนบ าน


แบบบ านโมเด ร นช นเด ยวงบไม เก นล าน Md20 แบบบ านโมเด ร น แปลนบ าน แบบก อสร างสไตล โมเด ร น แบบบ านโมเด ร น ร ปแบบบ าน บ านโมเด ร น


บ านโมเด ร นสวยโมเด ร น 3 ห องนอน 1 ห องน ำ งบก อสร าสง 800 000 บาท ด ไอเด ยบ าน ร ปแบบบ าน บ านโมเด ร น แบบสวนสม ยใหม


บ านสไตล โมเด ร นลอฟท 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบประมาณก อสร างราว 500 000 บาท Doidea ด ไอเด ยบ าน ร ปแบบบ าน แบบบ านโมเด ร น สถาป ตยกรรมบ าน


แบบบ านโมเด ร นช นเด ยว หล งคาเพ งแหงน 2 ห องนอน งบประมาณ 3 แสนกว า ร ปแบบบ าน แบบสวนสม ยใหม บ านในฝ น


บ านสไตล โมเด ร นลอฟท 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบประมาณก อสร างราว 500 000 บาท แบบบ านโมเด ร น บ าน แปลนแบบบ าน


แบบบ านแนวโมเด ร น 2 ห องนอน งบก อสร างไม เก น 4 แสนบาท Thai Let S Go ออกแบบบ าน บ านโมเด ร น บ านในฝ น


บ านช นเด ยวสไตล โมเด ร น 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบ 595 000 บาท Doidea ด ไอเด ยบ าน บ านโมเด ร น ออกแบบบ าน แปลนบ าน


House Small Architecture Cottages 51 Ideas For 2019 Small House Design Plans Small House Design Modern Small House Design


สร างบ านราคาถ ก 200000กว าบาท ราคาไม ถ งสามแสนก ได บ านสวยๆแล ว Youtube ในป 2021 ร ปแบบบ าน


บ านโมเด ร นงบประหยด ขนาด 1 ห องนอน ด วยงบประมาณไม เก น 3 แสนบาท ร ปแบบ บ าน สถาป ตยกรรมบ าน บ านโมเด ร น


แบบช นเด ยวสไตล โมเด ร น ขนาด 3 ห องนอน 2 ห องน ำ งบประหย ด 5 แสนบาท แบบ บ านภายนอก ภายนอกบ าน ออกแบบบ าน


บ านโมเด ร นขนาดกระท ดร ด 1 ห องนอน งบประหย ด 2 แสนต นๆ บ านในฝ น บ านใหม ออกแบบบ าน


50 แบบบ าน สไตล โมเด ร น แต ละหล งท งหมดน สร างด วยงบ 2 6 แสนบาท ภายนอก บ าน แบบสวนสม ยใหม แบบบ านภายนอก


แบบบ านช นเด ยว งบไม เก น 3 แสนบาท บ าน แปลนแบบบ าน ออกแบบบ าน


บ านโมเด ร นงบประหยด ด วยงบประมาณไม เก น 3 แสนบาท ล กษณะบ านแบบหล งคาเพ งหมาแหงน แนวเร ยบง าย หน าบ านม เฉล ยงกว าง ๆ ทาด ว บ านโมเด ร น บ านในฝ น บ าน หล งเล ก


ป กพ นในบอร ด House


แบบบ านโมเด ร นช นเด ยว หล งคาเพ งแหงน 2 ห องนอน งบประมาณ 3 แสนกว า Doidea ด ไอเด ยบ าน ร ปแบบบ าน ภายนอกบ าน ผ งบ าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *