บ้าน ทิว เขา เขา ใหญ่ ขาย

ขายคอนโดเจาของขายเอง ถนนธนะรชต กม3 โครงการบานทวเขา คอนโดมเนยม เขาใหญ Baan Tiew Khao Condominium Khaoyai ชน 5 ตก B พนทใชสอยขนาด 286 ตารางเมตร 2 หองนอน 1 หองนำ ราคาขาย 289 ลานบาท 10104895 ตรม. 44 ลานบาท โอบลอมดวยทวเขา บนทดนสวยงาม 11 ไร อากาศด ใกลทางขนอทยานแหงชาตเขาใหญ.


เป ดคฤหาสน และอาณาจ กร แอน ส เร ยม ท บางเสร บ านท ท งพ กเอง และปล อยเช า สระว ายน ำ ภาพ

ลดพเศษมาก บานเดยว เศรษฐสร พฒนาการ หลงมม.

บ้าน ทิว เขา เขา ใหญ่ ขาย. ขายบานเดยว โครงการบานทวเขา จนครราชสมา บานสวยมากพรอมสวน พนท 397 ตารางวา พนทใชสอย 2444 ตารางวา รวมเนอท 3 งาน 97. 512 likes 2 were here. ขายบานเขาใหญ ววภเขา ใกลทอสคานา บานใหม 4 หองนอน 1120000 ขายทดนเขาใหญมโฉนดถกมาก 112 ตรว.

ใหเชาหอง Loft สดหร ใกลรถไฟฟา. พบ 10 อสงหารมทรพยสำหรบการคนหาของคณ บาน ทว เขา เขา ใหญ ราคา จากบรษทผประกอบการพฒนาอสงหารมทรพย นายหนาชนนำ รวมถงเจาของประกาศขายเอง ทวประเทศไทย. ขาย เขาใหญ คอนโด บานทวเขา 2 นอน 289ล.

แคเพยง 1 กโลเมตร สประตอทยานแหงชาตเขาใหญ. ขายบาน เดยวพกตากอากาศ ปากชอง – เขาใหญ ภายในบรเวณมความเปนสวนตวกลางขนเขาใหกบผพกอาศย การออกแบบ บาน โปรงโลงสบาย พนท 250 ตรวl. บานทวเขา เขาใหญ อกหนงความภาคภมใจจาก พรวลเลจ เอสเตท คงความเปนคณกบบานสไตลอเมรกน แตใหคณไดเขาใกลธรรมชาตมากยงขน ดวยโครงการบานทวเขา เอกสทธแหง.

บานทวเขา เขาใหญ อกหนงความภาคภมใจจาก พรวลเลจ เอสเตท คงความเปนคณกบบานสไตลอเมรกน แตใหคณไดเขาใกลธรรมชาตมากยงขน ดวยโครงการบาน. ขายหองสต เขาใหญ คอนโดบานทวเขา 2543 ตรม. บานทวเขา เขาใหญ โคราช ประเทศไทย.

3 หนงหองนอน 48 ตรม. 2 เนอท 5 ไร 2 งาน. ละ 3500 บาท ไรละ 14 ลาน มนำ-ไฟฟา ถนน.

20 วน ทผานมา. โฉนด เหมาะสำหรบเปนบานพกตากอากาศสวนตวหลงเลกๆ ใกลเขาใหญ ขายบานเดยวพรอมเฟอรนเจอร 2 หองนอน 2 หองนำ หองครว รบแขก พรอมเขาอยไดเลย ใกลธนะ. ขายคอนโดเจาของขายเอง ถนนธนะรชต กม3 โครงการบานทวเขา คอนโดมเนยม เขาใหญ Baan Tiew Khao Condominium Khaoyai ชน 2 ตก A พนทใชสอยขนาด 2543 ตารางเมตร สตดโอ 1 หองนำ ราคาขาย 170 ลานบาท 6685018 ตรม.

ววสวย มองเหน Toscana Valley. ขายดวน คอนโดโครงการบานทวเขา เขาใหญ ตดถนนธนะรชต กม. บานเดยวปากชอง – เขาใหญ ทำเลตดถนนใหญบายพาส มตรภาพ บรรยากาศธรรมชาตและววเขา อมเอมกบบรรยากาศ ลมหนาว สายหมอกยามเชา และพรรณไม.

1 เนอท 3 ไร 3 งาน 93 ตรว. ในโครงการบานทวเขา เขาใหญ ตกแตงสวยงาม เฟอรนเจอรครบ ถอกระเปาเสอผามาใบเดยว พรอมเขาอยไดเลย. ขาย คอนโด วว เขาใหญ บานทวเขา 2นอน 1นำ 2890000 ตดตอ 0992236519.

ทดนบเนนเขา ววสวย อากาศด ดานหลงววเขายายเทยง ดาหนาววทวเขาใหญ.


รวม 17 คาเฟ ส ดค ล เม องโคราช ท น าไปน งช ลแล วถ ายร ปมากท ส ด


ภ อ งผา พ กชมธรรมชาต ใกล ท วเขาตะนาวศร สวนผ ง ราชบ ร สบายตา Room Tour Thailand


ร านดอกไม Delivery จำหน าย ช อดอกไม กระเช า แจก น และอ นๆ ส งดอกไม ด วน พร อมร ปคนร บ ร านดอกไม ใกล ฉ น กร งเทพ ช อใหญ รา ร านดอกไม ช อดอกไม แจก น


มห ศจรรย ไม เม องหนาว ท วล ปบานท ระยอง ส ม วง


ป กพ นในบอร ด บ าน


แต งผน งบ าน ให ม ช ว ตด วยวอลเปเปอร ธรรมชาต ลายสวนป าเข ยวขจ ช วยสร างจ นตนาการให ห องด เด นน าสนใจ ห องร บแขก


อ ทยานแห งชาต ข นแจ เช ยงราย ข อม ลท องเท ยว แผนท การเด นทาง


บ านจร งตามจ นตนาการ บ านและสวน


Batu Caves Malaysia Voyage Malaisie Malaisie Gratte Ciel


ช ลๆ ก บบรรยากาศของร าน ธาราดล ร านอาหารไทยและญ ป น ท ลพบ ร ก นคร บ Pantip


Daydreaming Khao Yai


บ านท งโฮ ง Thung Hong House


คอนโด คณาพญา เรสซ เดนซ Canapaya Residences


ร ว วคอนโด ย านพ ฒนาการ ต ดทางด วน เมทร ส พ ฒนาการ เอกม ย การตกแต งบ าน


5 คาเฟ ย านลาดพร าว น งช ลยาวๆ ได ต งแต เช าจรดค ำ Room Life ในป 2020 ภาพ


สะพานไม ทอดยาว ฟ าส คราม ท วมะพร าวไหว ท เกาะหมาก โคโค เคป ร สอร ท ร สอร ท สถานท ต างๆ สถานท ท องเท ยว


อ พเดต 5 ท พ กเป ดใหม เขาใหญ สวยส ดๆ ป กหม ดไปนอนช ล ด ว วเขาใหญ ใหญ ก น ช ลไปไหน ว ลล า ร สอร ท แปลนบ าน


แนะนำห องสำเร จร ป เน นกระจก 3 6 เมตร No 499 Youtube บ านหล งเล ก


Pillow36 ขอเสนอบ าน ท รองร บสมาช กได ท ง 3 ร น ด วยห องนอนขนาดใหญ ช นหน งสำหร บผ ส ง อาย หร อเด กเล กท ไม สะดวกข นบ นได เพดานส ง 6 เมตร ส บ าน ห องนอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *