บ้าน ชั้น เดียว พฤกษา

3 นอน 2 นำ 1 ครวฝรง จอดรถในบานได 3คน สามารถเดนรอบบานได. มพฤกษา 3 ซอย 41.


บ านพฤกษา 85 หนามแดง เทพาร กษ ทาวน เฮาส โครงการ บ านพฤกษาเป นทาวน เฮาส 2 ช น พ นท ใช สอยบร เวณช นล างของบ าน ประกอบด ว อาคารช ด อส งหาร มทร พย พ นท

พฤกษา3 ซอยวดลาดปลาดก บางบวทอง บานเดยว ชนเดยว 86 ตรว.

บ้าน ชั้น เดียว พฤกษา. ดบานทกประเภท บานเดยว บานแฝด ทาวนเฮาส ทาวนโฮม Townhouse. 3 นอน 2 นำ แบบบานรวมสมย หลงคาปนหยา ตวบานสโทนอบอน งบกอสราง ประมาณ 8 แสนบาท. แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ แบบท 5.

บานใหมทกโครงการ ราคา-โปรโมชนลาสด บานเดยว หมบานจดสรร เชคราคาคอม. 4 หองนอน 3 หองนำ 2 ทจอดรถ. แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน Modern Style พนทใชสอย 8266 ตารางเมตร 1 หองนอน 1 หองนำ ทดนกอสราง 1800×1250 เมตร งบประมาณคา.

10 แบบบาน ชนเดยว ราคาไมเกน 1 ลานบาท. บานหลดจอง ราคาพเศษ ลด 140000. ไหนใครรกบานชนเดยวบางคะ SUPER SALE.

ใน ตลาคม 19 2563. บานเดยวหลงใหญ พฤกษาการเดนโฮม 2 ซอยวดพระเงน บางใหญ. แบบบาน ชนเดยวโทนสขาวตดเทา งบ 800000 บาท.

ลกษณะบานชนเดยว 4 หองนอน 2 หองนำ พรอมหองครว หองรบแขก หองพกผอน และระเบยง. แบบบานชนเดยว สไตลคอนเทมโพราร ทปรบเปลยนโครงสรางและเลยเอาตใหเหมาะกบชวตของผอาศย มพนทใชสอยประมาณ 135 ตารางเมตร ประกอบดวย 3 หองนอน 2 หองนำ หองครว. บาน แบบบาน รววบาน 0 สรางบาน.

แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรนลอฟท 4 หองนอน 2 หองนำ ตกแตงดวยโทนเทา-สม งบกอสรางไมถง 1 ลาน. ขายบานสวยทาวนเฮาสชนเดยว หมบานพฤกษา3 ซอย 168 บานเลขท 33118 18 ตารางวา 2 หองนอน 1 หองนำ 1 หองครว มบรเวณนงเลนหนาบาน ราคา 1290000 บาท ฟรโอน ใกลเซเวน โลตสธนาคาร. 2 หองนอน 1 หองนำ.

2-3 หองนอน 1 หองนำ. 3 หองนอน 2 หองนำ. L95785 ขายบานแฝด2ชน หมบานพฤกษานารา1 โซนเลยงหนองมน ตดตอสอบถามออารเอ ERA Chonburi รบฝากขายทวประเทศ โดยทมงานนายหนามออาชพผม.

จำนวน 2 หองนอน 1 หองนำ พนทใชสอยอาคาร 9874 ตารา. หนงในโครงการบานเชยงใหมพฤกษาโฮม ขนาดพนท 125 ตารางเมตร บนถนนสนทรายเกา มาพรอมการตกแตงทสวยงาม คงความทนสมย แถมฟงกชน. บานทรงปนหยาชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ พนทใชสอย 120 ตารางเมตร.

บานชนเดยวสไตลโมเดรนทรอปคอล พนทใชสอยเยอะ 157 ตรม. มพฤกษา 3 ซอย 102. ขายบานเดยว ชนเดยว ในโครงการ พฤกษาธารา 9 ออมนอย กระทมแบน สมทรสาคร.

ราคา 6 แสน – 1 ลานบาท. บาน แบบบาน รววบาน สรางบาน.


พฤกษาว ลล 80 พระราม 2 ท าข าม ทาวน เฮ าส 2ช น Thinkofliving


บ านต วอย าง พฤกษา ว ลล 68 Pruksa Ville 68 ช น


Pantip Com R9424767 ต อเต มคร วและหน าบ านท รอคอย พฤกษาทาวร ท พ กอาศ ย ไอเด ยแต งบ าน การออกแบบห องคร ว การตกแต งบ าน


ขายทาวน เฮ าส หล งม ม พฤกษา 71 แยกว ดไพร ฟ า ปท มธาน ทำเลด ท ส ดของโครงการ สำน กงานขายเด ม พ นท ท งหมด 24 1 ตรว 91 6 ตรม ต วบ าน ห องนอน เก าอ โต ะ


แบบบ านเด ยว สองช น แลนด แอนด เฮ าส บ านท สวยงาม ภายนอกบ าน ออกแบบ บ าน 2 ช น


บ านช นเด ยว ทรงกล องส เหล ยมด ไซน เร ยบง าย เตร ยมพร อมสำหร บว ยเกษ ยณ บ านและสวน ภายนอกบ าน บ านโมเด ร น บ าน


Pruksa Ville Phaholyothin Klongluang พฤกษาว ลล พหลโยธ น คลองหลวง ทาวน โฮม 2 ช น ด ไซน ใหม 4 ห องนอน จาก พฤกษา เร ยลเอสเตท ร ปแบบบ าน ห องนอน ช น


ต อเต มห องคร ว หล งคาบ าน ต อเต มหน าบ าน ต อเต มหล งบ าน หล งคาโมเด ร น ต อเต มหน าบ าน ต อเต มเดอะคอนเน ค พฤกษาว ลล ต อเต มห องคร ว ต อเต มบ าน ห องคร ว


บ านพฤกษาไพร ม ศร นคร นทร บางนา ทาวน เฮาส ทาวน โฮม 2 ช น สไตล Natural แบบใหม ล าส ด บนทำเลค ณภาพ เด นทางสะดวกใกล ทางด วน พร อมส งอำนวยความสะดวกค สไตล ช น


ต อเต ม ตกแต งบ านทาวน โฮมสไตล โมเด ร นฉบ บแม บ านทำเอง ร ปแบบบ าน แบบ บ านสม ยใหม บ าน


บ านพฤกษาไพร ม ศร นคร นทร บางนา ทาวน เฮาส ทาวน โฮม 2 ช น สไตล Natural แบบใหม ล าส ด บนทำเลค ณภาพ เด นทางสะดวกใกล ทางด วน บ านทาวน เฮาส ท น Dom Domiki


ร โนเวทบ านแฝดอาย ประมาณส บกว าป ในแบบท ตามใจฉ น Pantip บ าน แต งบ าน สวนหล งบ าน


โครงการ พฤกษาไลท ล อกซ ส ข มว ท เทพาร กษ และ พฤกษาไลท พระราม 9 ศร นคร นทร Lettering Townhouse Letter Board


ปกพฤกษาว ลล ร ปแบบบ าน ออกแบบบ าน


Contemporary House That Will Leave You Speechless ออกแบบบ าน 2 ช น ผ ง บ าน บ านโมเด ร น


ป กพ นในบอร ด Will I Will


รวม บ านช นเด ยวสวยๆ มาฝากก นท ง 8 แบบ ไม ว าจะเป นบ านไม โมเด ร น หร อ บ านป นเปล อยก ม ให ชมก น นอกจากจะน าร กแล วย งเร ยบง ายอย สบ เร ยบง าย สไตล น าร ก


ประกาศขายทาวน เฮาส ม อสอง พฤกษา 71 ปท มธาน 2 ช น หล งห วม มทำเลด จอดรถสะดวก ขายบ านทาวน เฮาส พฤกษา 71 ปท มธาน ในป 2021 ร ปแบบบ าน ช น


ป กพ นในบอร ด สาระน าร

บ้าน ชั้น เดียว พฤกษา

3 นอน 2 นำ 1 ครวฝรง จอดรถในบานได 3คน สามารถเดนรอบบานได. มพฤกษา 3 ซอย 41.


บ านพฤกษา 85 หนามแดง เทพาร กษ ทาวน เฮาส โครงการ บ านพฤกษาเป นทาวน เฮาส 2 ช น พ นท ใช สอยบร เวณช นล างของบ าน ประกอบด ว อาคารช ด อส งหาร มทร พย พ นท

พฤกษา3 ซอยวดลาดปลาดก บางบวทอง บานเดยว ชนเดยว 86 ตรว.

บ้าน ชั้น เดียว พฤกษา. ดบานทกประเภท บานเดยว บานแฝด ทาวนเฮาส ทาวนโฮม Townhouse. 3 นอน 2 นำ แบบบานรวมสมย หลงคาปนหยา ตวบานสโทนอบอน งบกอสราง ประมาณ 8 แสนบาท. แบบบานชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ แบบท 5.

บานใหมทกโครงการ ราคา-โปรโมชนลาสด บานเดยว หมบานจดสรร เชคราคาคอม. 4 หองนอน 3 หองนำ 2 ทจอดรถ. แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรน Modern Style พนทใชสอย 8266 ตารางเมตร 1 หองนอน 1 หองนำ ทดนกอสราง 1800×1250 เมตร งบประมาณคา.

10 แบบบาน ชนเดยว ราคาไมเกน 1 ลานบาท. บานหลดจอง ราคาพเศษ ลด 140000. ไหนใครรกบานชนเดยวบางคะ SUPER SALE.

ใน ตลาคม 19 2563. บานเดยวหลงใหญ พฤกษาการเดนโฮม 2 ซอยวดพระเงน บางใหญ. แบบบาน ชนเดยวโทนสขาวตดเทา งบ 800000 บาท.

ลกษณะบานชนเดยว 4 หองนอน 2 หองนำ พรอมหองครว หองรบแขก หองพกผอน และระเบยง. แบบบานชนเดยว สไตลคอนเทมโพราร ทปรบเปลยนโครงสรางและเลยเอาตใหเหมาะกบชวตของผอาศย มพนทใชสอยประมาณ 135 ตารางเมตร ประกอบดวย 3 หองนอน 2 หองนำ หองครว. บาน แบบบาน รววบาน 0 สรางบาน.

แบบบานชนเดยวสไตลโมเดรนลอฟท 4 หองนอน 2 หองนำ ตกแตงดวยโทนเทา-สม งบกอสรางไมถง 1 ลาน. ขายบานสวยทาวนเฮาสชนเดยว หมบานพฤกษา3 ซอย 168 บานเลขท 33118 18 ตารางวา 2 หองนอน 1 หองนำ 1 หองครว มบรเวณนงเลนหนาบาน ราคา 1290000 บาท ฟรโอน ใกลเซเวน โลตสธนาคาร. 2 หองนอน 1 หองนำ.

2-3 หองนอน 1 หองนำ. 3 หองนอน 2 หองนำ. L95785 ขายบานแฝด2ชน หมบานพฤกษานารา1 โซนเลยงหนองมน ตดตอสอบถามออารเอ ERA Chonburi รบฝากขายทวประเทศ โดยทมงานนายหนามออาชพผม.

จำนวน 2 หองนอน 1 หองนำ พนทใชสอยอาคาร 9874 ตารา. หนงในโครงการบานเชยงใหมพฤกษาโฮม ขนาดพนท 125 ตารางเมตร บนถนนสนทรายเกา มาพรอมการตกแตงทสวยงาม คงความทนสมย แถมฟงกชน. บานทรงปนหยาชนเดยว 3 หองนอน 2 หองนำ พนทใชสอย 120 ตารางเมตร.

บานชนเดยวสไตลโมเดรนทรอปคอล พนทใชสอยเยอะ 157 ตรม. มพฤกษา 3 ซอย 102. ขายบานเดยว ชนเดยว ในโครงการ พฤกษาธารา 9 ออมนอย กระทมแบน สมทรสาคร.

ราคา 6 แสน – 1 ลานบาท. บาน แบบบาน รววบาน สรางบาน.

(more…)